Vyznání víry

  1. Věříme, že je jeden věčný Bůh, který existuje ve třech osobách: Otec, Syn a Duch svatý. Tyto tři osoby mají tutéž božskou dokonalost a podstatu (vševědoucí, všemohoucí, všudypřítomný), vlastnosti (živý, svatý, spravedlivý, dobrý, milosrdný, milující, věrný…). Jsou si rovné, avšak liší se ve své funkci. Věříme, že Bůh je tentýž včera, dnes i navěky (neměnný).

 

  1. Věříme, že Bible (Stará a Nová smlouva) je jediné, Duchem svatým inspirované, pravdivé, bezchybné a autoritativní Boží slovo, skrze které se nám Bůh dává poznat a zjevuje nám pravdu. Učení a autorita Bible jsou absolutní, svrchované a mají konečnou platnost v otázkách víry a života. V učení je pro nás rozhodující Nová smlouva.

  

  1. Věříme, že člověk jako vrchol Božího stvoření byl stvořen podle Božího obrazu a Boží podoby. Byl stvořen jako milovaná, dokonalá, svobodná bytost, určená k panování na zemi, s právem rozhodovat o svém životě. Člověk žil s Bohem a znal Jeho srdce. Pod vlivem ďáblových lží se však rozhodl neposlechnout Stvořitele (tj. pominout Boží vůli) a poddal se tak ďáblu (padlému andělovi, otci lži, nenávisti a strachu). V důsledku tohoto hříchu vstoupila do světa duchovní smrt, což způsobilo oddělení člověka od Boha. Následkem duchovní smrti je posléze i smrt fyzická, což je oddělení ducha a duše člověka od těla. Člověk ztratil duchovní život – propadl smrti: duchovně zemřel a dostal se pod satanovu moc. Pádem prvního člověka došlo k porušení celého lidstva.

  

  1. Věříme, že Bůh nepřestal milovat člověka nepodmíněnou láskou a že měl předem připravený plán záchrany – krevní smlouvu. Tento plán spasení byl naplněn v Ježíši Kristu – věříme v Jeho plné Božství (byl s Otcem a Duchem svatým od věků v nebi) a zároveň dokonalé lidství (vzal na sebe lidské tělo, když byl počat Duchem svatým a narodil se z Marie panny). Věříme v Jeho svatý a čistý život a v zázraky, které dělal. Věříme, že zástupně zemřel jako oběť smíření za hříchy celého světa, když na sebe vzal náš hřích, naše prokletí, naši chudobu, naše nemoci... Věříme, že ačkoliv sám byl spravedlivý, pro náš hřích zakusil oddělení od Otce. Věříme, že Jeho oběť byla naprosto dostatečná – dokonalá. Vůbec nic nemůže navýšit hodnotu vzácné Kristovy krve či něco přidat k Jeho k dílu, které pro nás vykonal, když za všechny lidi zemřel na kříži. Věříme, že po třech dnech byl vzkříšen, ve svém oslaveném těle vstal z mrtvých, vystoupil na nebesa a sedí na pravici Boží jako nejvyšší kněz a přímluvce věřících. On je hlavou Církve, která je Jeho Tělo. Ježíš žije a znovu se vrátí v moci a slávě.

 

  1. Věříme, že Bůh tak miluje svět, že dal Ježíše, aby žádný, kdo v Něho věří, nezahynul, ale měl věčný život. Bůh neposlal Ježíše na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze Něho zachráněn. Věříme, že následkem hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je věčný život v Ježíši Kristu, našem Pánu. Jsme zachráněni milostí skrze víru, a tato záchrana není z nás, není na základě našich skutků, je to Boží dar. My se díky Bohem darované svobodné vůli můžeme k Bohu obrátit a přijmout vírou tuto milost: Kdo vyzná svými ústy Ježíše jako svého Spasitele a Pána a uvěří v srdci, že Ježíše Bůh vzkřísil z mrtvých, bude zachráněn, pro svou víru ospravedlněn před Bohem, duchovně vytržen z moci temnoty a přiveden do království Ježíše Krista. Věříme, že je-li kdo v Kristu, je nové stvoření. Jsme duchovně „znovuzrozeni“ do Boží rodiny a stáváme se tak spoludědici Božích zaslíbení; na potvrzení znovuzrození následuje ponoření do vody (baptisma – křest). Ponoření do vody je vnějším vyjádřením sjednocení křesťana se smrtí, pohřbem a vzkříšením Ježíše Krista.

 

  1. Věříme v osobu a Božství Ducha svatého. Věříme, že Otec poslal Ducha svatého tak, jak zaslíbil. Věříme v moc Ducha svatého. Jen v Něm je možné pravé uctívání Boha. Duch svatý nás vyučuje, vede, uvádí nás do veškeré pravdy, připomíná a vykládá nám Boží slovo, zjevuje nám budoucí věci, pomáhá nám na modlitbách, je vždy připraven vydávat svědectví o Kristu. Působí v nás, abychom byli zaměřeni na Krista, a ne na sebe a své zkušenosti. Od doby Letnic, kdy byli naplněni Duchem svatým všichni shromáždění v horní místnosti, má každý znovuzrozený věřící přijmout dar Ducha svatého; Duch svatý se chce projevovat různými způsoby skrze každého křesťana. Věříme v mluvení v jiných jazycích a v další v Písmu uvedené projevy (dary) Ducha svatého. Věříme, že v duchu znovuzrozeného člověka nemůže být žádný démon.

 

  1. Věříme, že Církev je Tělo Kristovo, které tvoří ti, kdo se znovu narodili v Kristu. Věříme, že Církev má poslání jít do celého světa a hlásat evangelium, křtít a učit ty, kdo uvěří. Znamená to zvěstovat všem lidem smíření s Bohem Otcem skrze Ježíše Krista a nechat se Duchem svatým vést, aby skrze Církev byl rozpoznán Kristus. Věříme v duchovní jednotu věřících v Ježíši. Věříme, že jsme součástí celosvětové Církve Kristovy, v níž má každé společenství své místo a svůj úkol. Jsme údy Kristova Těla, vzájemně se doplňujeme. Zachováváme mezi sebou jednotu Ducha ve svazku pokoje, povznášíme se nad všechny sektářské předsudky a denominační úzkoprsost. Nevnímáme jiné jako konkurenci, ale jako spolupracovníky na Pánově díle.

 

  1. Věříme, že základem života znovuzrozeného člověka je vztah s trojjediným Bohem. Věříme, že Bůh nás vidí jako svoje děti, partnery smlouvy, spolupracovníky. Věříme, že Duch svatý nás vede k poznání Boha Otce skrze Ježíše Krista. Poznávání Boha a prohlubování vztahu s Ním znamená mít věčný život – zcela novou kvalitu lidského života. Vztah s Bohem budujeme skrze víru v Jeho Slovo, modlitbu, chvály, uctívání a obecenství církve. Poznání Boží dobroty nás přivádí na místo stále rostoucí důvěry a vydání se Božím plánům, motivuje nás k posvěcenému životu. Věříme, že z tohoto hlubokého vztahu plyne moudrost a rozpoznání, které chrání před zákonictvím a falešným učením.

  

  1. Věříme, že Ježíš Kristus přijde pro svou Církev a všichni, kdo jsou Jeho, budou navždy s Ním. Toto vědomí nám přináší naději a radost. Věříme ve vzkříšení a věčný život v Jeho slávě.

 

  1. Věříme, že pouze v čase, který nám byl darován zde na Zemi, se rozhodujeme, kde strávíme věčnost. Věříme, že ti, kteří vědomě přijali Ježíše jako svého Zachránce a učinili ho Pánem svého života, stráví věčnost s Bohem. Ti, kteří Ho nepřijali jako Spasitele a zůstali v nevěře a odmítnutí vůči Zachránci, stráví věčnost v oddělení od Boha ve věčném trápení.

Každému člověku Bůh říká: Předložil jsem ti život i smrt… Radím ti, vyber si život.


© 2024 Církev živého Boha (1Tm 3:15)